Хүний нөөц

Хүний нөөцийн ил тод байдал


Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газрын ГУБ нарын давхар хариуцах ажил

Нэрс
Хувийн дугаар
Хариуцах ажил
Утасны дугаар
1
Д.Даваасүрэн
800
Газрын дарга 
7037-3474
2
Ж.Цолмон
1038
Гаалийн хяналт бүрдүүлэлтийн албаны дарга
70371281
3
А.Наранхүү
102
Хандгайт гаалийн салбарын эрхлэгч  
7037-1281
4
С.Өнөрсайхан
854
Дотоод ажил, тайлан төлөвлөгөө хариуцсан ГУАБ
7037-3854
5
Х.Алтанзул 
1528
Ахлах нягтлан бодогч, ГУАБ
7037-3854
6
Т.Энх-Амгалан
987
Хэрэг бүртгэгч ГУАБ
7037-1281
7
М.Бүтэмж
1095
Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, түр горимын мэдээ хариуцсан ГУБ.
7037-1281
8
Л.Баярсайхан
786
Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, хяналтын бүсийн бүртгэл, мэдээ хариуцсан ГУБ
7037-1281
9
Д.Баяржаргал
 
Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, татварын чөлөөлөлт, УХШИ- ийн хяналт хариуцсан ГУБ.
7037-1281
10
Б.Гэрэлмаа
907
Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, хяналт шалгалтын тайлан хариуцсан ГУБ
7037-1281
11
А.Дамдиндорж
541
Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, Спорт тэмцээн хариуцсан ГУБ.
7037-1281
12
Б.Золзаяа
1392
Татвар хураамж хариуцсан нягтлан бодогч, гаалийн эрсдэлийн асуудал хариуцсан  ГУБ
7037-1281
13
Л.Мөнхзул
540
Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, оюуны өмчийн асуудал, лабораторын мэдээ хариуцсан ГУБ
7037-1281
14
Л.Нарандулам
1398
Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, бүрдүүлэлтийн тайлан хариуцсан ГУБ
70371281
15
Д.Одонтуяа
789
Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, гаалийн зуучлагч, бүртгэгдсэн мэргэжилтэн хариуцсан ГУБ
7037-1281
16
Э.Отгонбаяр
 751
Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ
7037-1281