Хүний нөөц

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газрын ГУБ нарын давхар хариуцах ажил

Нэрс Хувийн дугаар Хариуцан хийх ажил Утасны дугаар 
1 Б.Алтангэрэл  520 Газрын дарга  7037-3474
2 Б.Ганбат
704 Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн албаны дарга  7037-1281
3 Ш.Бямбажав  469 Хандгайт гаалийн салбарын эрхлэгч   7037-1281
4 Х.Алтанзул  1528 Ахлах нягтлан бодогч, ГУАБ 7037-3854
5 Д.Даваасүрэн.
800 Дотоод ажил, тайлан төлөвлөгөө хариуцсан ГУАБ 7037-3854
6 Б. Алтанцэцэг 713 Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, лабораторийн  мэдээ тайлан хариуцсан ГУБ. 7037-1281
7 Л. Амгалан 74 Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, спортын арга хэмжээ хариуцсан ГУБ. 7037-1281
8 С. Ариунаа 568 Гаалийн эрсдэл, оюуны өмчийн асуудал, зөрчил, хойшлуулшгүй ажиллагаа хариуцсан ГУБ. 7037-1281
9 М. Бүтэмж 1095 Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, түр горимын мэдээ хариуцсан ГУБ. 7037-1281
10 А. Дамдиндорж 541 Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, ОУШИ- ийн хяналт хариуцсан ГУБ. 7037-1281
11 Б. Золзаяа 1392 Татвар хураамж хариуцсан нягтлан бодогч  ГУБ 7037-1281
12 Л. Нарандулам
1398 Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ 7037-1281
13 А. Наранхүү 102 Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ 7037-1281
14 Г. Отгончимэг 1261 Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, гаалийн баталгаат агуулах, нефтийн түр агуулах хариуцсан ГУБ 7037-1281
15 Я. Оюундэлгэр 463 Барааны ангилал, үнэ үнэлгээний хяналт, гаалийн тариф, гарал үүслийн асуудал, бичиг баримтын бүрдүүлэлт, сургалт хариуцсан ГУБ. 7037-1281
16 Д. Сайнбилэг 697 Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, хяналтын бүс хариуцсан ГУБ 7037-1281
17 С.Тунгалаггэрэл 415 Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, ногоон гааль, олон нийттэй харилцах, соён гэгээрүүлэх ажил  хариуцсан ГУБ 
7037-1281
18 Д. Сэлэнгэ 1024 Мэдээллийн технологи, статистик мэдээ, рентген тоног төхөөрөмж, “Нээлттэй гааль” цахим лавлах хариуцсан ГУБ 7037-1281
19 Т.Энх-Амгалан.
987 Барааны ангилал үнэ үнэлгээ хариуцсан ГУБ. 7037-1281
20 Б. Энхжаргал 594 Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, Гаалийн түр агуулах хариуцсан ГУБ 7037-1281
21
Д. Баяржаргал
1319
Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, хяналтын бүс хариуцсан ГУБ 7037-1281