Холбогдох албан тушаалтнуудын мэдээлэл

Төсвийн шууд захирагчийн нэр Нягтлан бодогчийн нэр Нягтлан бодогчтой холбогдох утас Имэйл
Б.Алтангэрэл Х.Алтанзул 99373336 altanzul_jack@yahoo.com

Төсвийн мэдээ

Төсвийн нэр Он, сар Оруулсан
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-11-30 2017-12-07 17:55:40 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2017-11-30 2017-12-07 17:55:16 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-10-31 2017-11-06 15:46:20 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2017-10-31 2017-11-06 08:52:38 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-09-30 2017-10-05 12:09:17 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-08-31 2017-09-04 15:09:03 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-07-31 2017-08-08 10:08:48 Харах
2017-2018 оны төсвийн төсөл, төсөөлөл 2017-07-21 2017-07-21 14:00:46 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ хагас жил 2017-06-30 2017-07-03 09:58:21 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-06-30 2017-07-03 08:55:21 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2017-05-31 2017-06-05 16:44:30 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-05-31 2017-06-05 09:49:02 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-04-30 2017-05-05 09:11:13 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-03-31 2017-04-05 15:25:22 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2017-03-31 2017-04-05 15:25:03 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-02-28 2017-03-06 15:24:37 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2017-02-28 2017-03-06 15:23:25 Харах
2016 оны жилийн эцсийн аудитын дүгнэлт 2017-01-25 2017-02-06 14:58:31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ жилийн эцэс 2017-01-25 2017-02-06 11:55:15 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2017-01-31 2017-02-03 15:46:55 Харах