Холбогдох албан тушаалтнуудын мэдээлэл

Төсвийн шууд захирагчийн нэр Нягтлан бодогчийн нэр Нягтлан бодогчтой холбогдох утас Имэйл
Б.Даваасүрэн Х.Алтанзул 99373336 altanzul_jack@yahoo.com

Төсвийн мэдээ

Төсвийн нэр Огноо
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2018-11-30 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2018-11-30 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2018-10-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2018-10-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2018-09-30 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2018-09-30 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2018-08-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2018-08-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2018-07-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2018-07-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2018-06-30 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2018-05-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2018-05-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2018-04-30 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2018-03-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2018-03-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2018-02-28 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2018-02-28 Харах
2017 оны жилийн эцсийн аудитын дүгнэлт 2018-02-23 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2018-01-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2018-01-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ жилийн эцэс 2018-01-25 Харах
2017-2018 оны төсвийн төсөл, төсөөлөл 2017-07-21 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ хагас жил 2017-06-30 Харах
2016 оны жилийн эцсийн аудитын дүгнэлт 2017-01-25 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ жилийн эцэс 2017-01-25 Харах