Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газрын нийт татварын орлого нь татвар, хураамж, өөрийг орлого гэсэн 3 хэсгээс бүрдэж байна. Татварын төлөвлөгөө 11 сарын байдлаар 55 тэрбум төгрөг улсын төсөвт төвлөрүүлэхээс 59 тэрбумыг төвлөрүүлж биелэлт 107.2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.